Taisyklės ir sąlygos

PRIEŠ NAUDODAMIesi ŠIA SVETAINE, PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI NAUDOJIMOSI TAISYKLES IR SĄLYGAS. Mūsų lankytojai gali naudotis šia svetaine nemokamai. Be to, šią svetainę naudojantys vartotojai sutinka laikytis toliau nurodytų naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su nurodytomis sąlygomis ir nuodugniai ją peržiūrėję, jūsų prašoma nesinaudoti svetaine:
  1. Sutikimo priėmimas: Sąlygos, pateiktos šiose su mūsų svetaine (internetiniu puslapiu) susijusiose naudojimo sąlygose (sutikime), yra jūsų sutiktos ir neginčijamos. Ši sutartis atspindi visišką ir vienintelį jūsų ir mūsų susitarimą ir pakeičia visus ankstesnius ar vienalaikius susitarimus, pareiškimus, garantijas ir supratimą, susijusius su svetaine, nemokamus produktų pavyzdžius, turinį ar nemokamų dovanų pasiūlymus ar paslaugas, kuriuos teikia ar komunikuoja svetainėje pateikta informacija. Mes galime bet kada ir bet kuriuo metu keisti šį Susitarimą, apie tai neįspėję. Naujausias susitarimas bus paskelbtas svetainėje, ir jūs turėtumėte persvarstyti šią sutartį prieš naudodamiesi svetaine.
  2. Autorių teisės. Organizacija, turinys, dizainas, grafika ir kita medžiaga, susijusi su šia svetaine, yra saugoma pagal galiojančius autorių teisių ir kitus nuosavybės įstatymus, įskaitant intelektinės nuosavybės įstatymus, bet jais neapsiribojant. Be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, griežtai draudžiama kopijuoti, atkurti, naudoti, modifikuoti ar paskelbti tokius dalykus ar jų dalį ar bet kurią šios svetainės dalį.
  3. Ištrynimas ir pakeitimas. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra redaguoti ar ištrinti bet kokius Svetainėje esančius dokumentus, informaciją ar kitą turinį, įskaitant šią Sutartį, be jokio pranešimo ar įsipareigojimo jums.
  4. Identifikacija. Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir palaikyti mus, mūsų  akcininkus, partnerius, advokatus ir darbuotojus nekuriant kenksmingų sąlygų bet kokiai atsakomybei, nuostoliams, žalai, reikalavimams ir išlaidoms, įskaitant pagrįstus advokato honorarus, susijusius su jūsų šios sutarties pažeidimu arba neteisėtu Svetainės naudojimu.
  5. Atsisakymas. TURINYS, PASLAUGOS, NEMOKAMI PRODUKTŲ MĖGINIAI IR NEMOKAMI PASIŪLYMAI SVETAINĖJE ARBA JŲ SĄRAŠAS PATEIKIAMI PER SVETAINĘ TEIKIAMI „KAIP EGZISTUOJANTYS“ ARBA „KAIP GALIMI“, IR VISOS GARANTIJOS, AIŠKINAMOS AR NETIESIOGINĖS, ATSISAKYTOS, ĮSKAIČIUOTOS ATSIŽVELGIANT Į PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ NETURI PAGRINDO VARTOTOJUI UŽTIKRINTI JŲ KOKYBĖS, TINKAMUMO IR GARANTIJOS. INFORMACIJA PATEIKTA SVETAINĖJE GALI BŪTI KLAIDINGA ARBA TAIKANTI KITUS APRIBOJIMUS. ATSAKOMYBĘ UŽ JŪSŲ NAUDOTĄ INFORMACIJĄ ARBA PASLAUGAS, YPATINGAI TAS, KURIOS LAISVAI PRIEINAMOS IR JŲ PASIEKIAMUMAS NĖRA RIBOJAMOS, ESATE ATSAKINGAS PATS. KARTU ĮVERTINANT JŪSŲ TEISIOGINĘ, NETIESIOGINĘ ARBA SPĖJAMĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT DĖL VERSLO, PELNO ARBA TIKĖTINOS ŽALOS). JOKIA ŽODŽIU ARBA RAŠTU SUTEIKTA INFORMACIJA NEGALI PAVEIKTI SVARSTYMO PROCESO, O AIŠKIAI NENURODYTOS GARANTIJOS, ATSTOVAVIMO ŠALYS NESUKURIA PRIELAIDOS TOKIŲ SVARSTYMŲ ATSIRADIMUI. INFORMACIJA SVETAINĖJE IR VISA KITA MEDŽIAGA TEIKIAMOS TIK BENDROSIOS INFORMACIJOS TIKSLUI IR NEPAISANT JOKIŲ ŠALIŲ PROFESINIŲ PATARIMŲ AR ĮSIKIŠIMO. JŪSŲ ATSAKOMYBĖ ĮVERTINTI VISOS ŠIOJE SVETAINĖJE PATALPINTOS INFORMACIJOS TIKSLUMĄ IR IŠSAMUMĄ.
  6. Ribojimai. Mes neatsisakome ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, kurią sukelia virusai, esantys elektroninėje erdvėje, bet kurioje elektroninėje formoje ar dokumente. Mes taip pat atsisakome atsakomybės dėl bet kokios formos už bet kokią atsitiktinę, ypatingą ar pasekminę žalą, kuri gali atsirasti naudojantos arba nesugebant naudotis svetaine.
  7. Trečiųjų šalių svetainės. Visos trečiųjų šalių susietų svetainių taisyklėms ir nuostatos, kitos politikos (įskaitant privatumo politiką) ir darbo procedūros bus taikomos tik jums būnant tokiose svetainėse. Už tokių svetainių turinį, tikslumą ar nuomones mes neatsakome. Jų turinio mes netiriame, neprižiūrime bei jose pateiktos informacijos tikslumo ir išsamumo mes netikriname. Bet koks susietos svetainės įsitraukimas į mūsų svetainę nereiškia, kad mes patvirtinome ar patvirtsime susietos svetainės veikslus. Ši svetainė ir trečiųjų šalių susietos interneto svetainės yra nepriklausomi subjektai, ir nė viena šalis neturi įgaliojimų pareikšti savo nuomonės ar įsipareigojimų kitos vardu. Jūs veikiate savo rizika, jei nuspręsite išeiti iš mūsų svetainės ir patekti į šias trečiųjų šalių susietas svetaines.
  8. Trečiųjų šalių produktai ir paslaugos. Mūsų svetainė reklamuoja trečiųjų šalių susietas svetaines, iš kurių galite nusipirkti ar kitaip įsigyti tam tikrų dovanų, prekių pavyzdžių ar nemokamų bandomųjų paslaugų. Reikia visiškai suprasti, kad mes nenaudojame ir nekontroliuojame nemokamų pasiūlymų, produktų ar paslaugų, kurias siūlo trečiųjų šalių susietos svetainės. Atsakomybė už visus užsakymų apdorojimo, sąskaitų įvykdymo ir klientų aptarnavimo aspektus tenka tik trečiųjų šalių susietoms svetainėms. Bet kokiose operacijose, sudarytose tarp jūsų ir trečiųjų šalių susietų svetainių, mes nesame jos šalis. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi tokiomis trečiųjų šalių susietomis svetainėmis rizikuojate tik jūs, be jokių išsakytų, numanomų ar kitokių garantijų. Jokiomis aplinkybėmis mes neatsakome už jokią žalą, atsirandančią dėl operacijų tarp jūsų ir trečiųjų šalių susietų svetainių, arba už bet kokią informaciją, esančią trečiųjų šalių susietose svetainėse ar bet kurioje kitoje svetainėje, susietoje su mūsų svetaine ar iš jos.
  9. Pateikimai. Visos idėjos, pastabos, pasiūlymai, sąvokos ir kita informacija, kurią jūs atsiųsite mums (kartu - „Pristatymai“), bus laikomos vienintele mūsų nuosavybe ir joms nebus taikomi jokie pasitikėjimo įsipareigojimai. Neapribojant to, kas pirmiau išdėstyta, laikoma, kad mes turime visas žinomas ir toliau egzistuojančias bet kokio pobūdžio eises, susijusias su Pateikimais, ir turėsime teisę neribotai naudoti Pristatymus bet kokiems tikslams, negsuteikdami kompensacijos Pristatymų teikėjui.
  10. Bendriniai nuostatai. Jūs sutinkate, kad visi veiksmai ar bylos, tiesiogiai ar netiesiogiai kylantys iš šios sutarties, arba jūsų naudojimasis svetaine ar bet kokiais produktų pavyzdžiais, dovanomis ar paslaugomis, kurias jūs gavote naudodamiesi šia svetaine, bus nagrinėjami Los Andželo apygardos apygardos teisme, Kalifornijoje arba JAV centriniame Kalifornijos apygardos teisme. Jūs aiškiai pateikiate ir iš anksto sutinkate su tokia jurisdikcija atlikdami bet kurį ieškinį ar procesą bet kuriame iš tokių teismų ir atsisako bet kokių teiginių, kad Los Andžele, Kalifornijoje ar centriniame Kalifornijos rajone yra nepatogus forumas arba netinkamas forumas, pagrįstas fizinės vietos aspektais. Šią svetainę kontroliuoja „Perfect Insight, Inc.“ Kalifornijos valstijoje, JAV. Kalifornijos įstatymai reglamentuoja šioje Sutartyje ir kitoje Svetainės dalyje pateiktas sąlygas.